ห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Library of Thai Journalist Association
หมวด ประเภทหนังสือ
ชั้นหนังสือ ชั้นบนนับ 1
หมายเลขหนังสือนับจาก
001 - 999
วิธีการอ่านหมายเลขข้างหนังสือ

  • เมื่อทำการค้นหาหนังสือได้แล้ว จะพบ รหัสชั้นหนังสือ ที่จะระบุ หมวด ชั้น หมายเลขหนังสือ
  • หมายเลขหนังสือมี  3 ชุด แบ่งออกได้ดังนี้ 
  • ตัวเลขชุดแรก ระบุตามหมวด  มี 12 หมวด นับจากซ้าย ไป ขวา (มีหมวด 0 - 12)
  • ตัวเลขชุดที่สอง ระบุตามชั้น ซึ่งมี 6 ชั้น นับจากชั้นบนลงล่าง (ชั้น 1-6 ตามรูป)
  • ตัวเลขชุดที่สาม ระบุหมายเลขหนังสือ โดยเริ่มจาก 001 -999

ตัวอย่างการอ่าน

หมายเลขหนังสือ ได้   82004

8  คือ หมวดที่ 8
2  คือ ชั้นที่ 2
004 คือ หนังสือเล่มที่ 4