WebSite  เครือข่ายสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

 
 

ระบบห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

         ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นห้องสมุดที่ได้ รวบรวมหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จัดทำสื่อต่างๆ มากมาย หลายประเภท โดยทางห้องสมุด ได้จัดทำระบบสืบค้นหนังสือ เพื่อจัดการกับหนังสือที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และง่ายต่อการค้นหา โดยแยกหมวด และประเภทไว้ดังนี้

หมวดที่ 0    หนังสือภาษาอังกฤษ
หมวดที่ 1    เอกสารผลงานข่าวประกวด
หมวดที่ 2    เอกสารประกอบการประชุมและสัมนา
หมวดที่ 3    กฏหมายและระเบียบ
หมวดที่ 4    สังคมศาสตร์
หมวดที่ 5    หนังสือวิชาการนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 6    วิทยานิพนธ์และวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 7    ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ
หมวดที่ 8    หนังสืออ้างอิง
หมวดที่ 9    วรรณกรรมไทย
หมวดที่ 10  วรรณกรรมต่างประเทศ
หมวดที่ 11  รายงานประำจำปีองค์กรอื่น
หมวดที่ 12  รายงานประจำปีองค์กรวิชาชีพสื่อ


 
ห้องสมุด สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
Library of Thai Journalist Association
Develop on april - may  2007  : Copyrightã Thai Journalist Association [TJA]